مکمل خوب

یکی از مهمترین موارد در انتخاب مکمل خوب این است که کارخانه مكمل سازي، از چه کریر و با چه كيفيتي استفاده مي كند؟

– با توجه به تنوع تأمین کنندگان موجود برای سبوس گندم به عنوان کریر در کارخانجات مکمل سازی، میبایست آزمایشات متعددی جهت انتخاب این ماده صورت گیرد؟

معمولا در کارخانه های مکمل سازی، سبوس گندم بعنوان کریر مورد استفاده قرار می گیرد و این ماده میبایست همانند سایر مواد اولیه که در ساخت مکمل استفاده میشوند به محض ورود بر اساس طرح کیفیت اختصاصی توسط واحد کنترل کیفی کارخانه در آزمایشگاه های مربوطه آزمایش شوند.
و با توجه به تنوع تأمین کنندگان موجود برای این ماده، علاوه بر بررسی مشخصات فنی و آنالیز، غلظت فلزات سنگین محصول با استفاده از طیف سنج جذب اتمی (Atomic Absorption) که یکی از روش های اندازه گیری کمی و کیفی این عناصر با دقت و صحت بالا در سراسر دنیا است و همچنین مشخصات میکروبی آن (به ویژه کپک، اشرشیاکلی، سالمونلا) به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس محصول تولیدی نیز به صورت مستمر بر اساس شاخص های طرح کیفیت نمونه گیری شده و پس از انجام آزمون های مورد نظر در صورت تأیید واحد کنترل کیفیت به مشتریان ارائه گردد.

همچنین دامنه تغییرات ویژگی هاي شیمیایی کنسانتره ، نباید از ۵ درصد مقادیر اعلام شده بر روي برچسـب محصـول ، بیشتر و یا کمتر باشد. بطور مثال اگر در برچسب محصول، مقدار نمک ۲ درصد ذکر شده اسـت، نتیجـه آزمـون نمک نمونه ، با توجه به محاسبه:
۰٫۱ +_۲ = (۵% × ۲ +_۲ )
در محدوده ۲/۱ و ۱/۹ درصد، قابل قبول می باشد.
– مقدار اوره و ازت غیر پروتئینی در کنسانتره ، نبایـد از ۰٫۶ درصـد بیشتر باشـد و مقـدار آن بایـد در برچسب محصول درج شود.
– مقدار خاکستر نامحلول در اسید در همه انواع کنسانتره ، نباید از ۱ درصد بیشتر باشد.
– مقدار سم آفلاتوکسین B1 موجود در کنسانتره نباید ازppb 10 و مجموع آفلاتوکسین ها نباید از ppb 20 بیشتر باشد.
– حداکثر مقدار فلزات سنگین و حدمجاز بار میکروبی در کنسانتره ، باید مطابق جدول زیر باشد.
که در آن: n
برابر است با تعداد واحد نمونه از یک بهر که بایست مورد آزمایش قرار بگیرد.
c
برابر است با حداکثر تعداد واحد نمونه معیوب (نقص دار) قابل چشم پوشی که نتایج حاصل از آزمایش آنها می تواند از m بیشتر و باید از M کم تر ، باشد. در مورد میکروارگانیسم هایی که وجود آن ها در ماده غـذایی یا فرآورده خطر آفرین است (مانند سالمونلا) ، c برابر صفر می باشد.
m
برابر است با حداکثر مجاز تعداد هر میکروارگانیسم در گرم یا یک معیار کیفی در واحد نمونه که فقط آن تعداد از واحدهاي نمونه که توسط معیار c تعیین شده اند ، می توانند نتایج بالاتر از آن را داشته باشند.
M
کمیتی است که براي جداسازي واحد نمونه با کیفیت قابل قبول مشروط، از کیفیت غیر قابل قبول ، به کار می رود . این معیار ، فقط در رویه نمونه برداري سه رده اي کاربرد دارد. نتایج آزمایش بالاتر از معیار M در هر واحد نمونه، غیر قابل قبول است و سبب مردود شدن بهر می شود.

 

photo_2018-12-19_08-32-36

photo_2018-12-19_08-32-40