استارفید

استارفید

قیمت: 2795 تومان

استارفید : دوره مصرف آن از زمان ۰ الی ۷ روزگی بوده و مقدار مصرف آن ۱۶۵ گرم می باشد.

» ادامه مطلب
استارتر

استارتر

قیمت: 2655 تومان

استارتر : دوره مصرف آن از ۸ الی ۱۹ روزگی بوده و مقدار مصرف آن ۸۰۰ گرم می باشد.

» ادامه مطلب
رشد ۱

رشد ۱

قیمت: 2525 تومان

رشد ۱ : دوره مصرف آن از ۲۰ الی ۲۸ روزگی بوده و مقدار مصرف آن ۱۱۵۰گرم می باشد.

» ادامه مطلب
رشد ۲

رشد ۲

قیمت: 2455 تومان

رشد ۲ : دوره مصرف آن از ۲۹ الی ۳۹ روزگی بوده و مقدار مصرف آن ۲۰۵۰ گرم می باشد.

» ادامه مطلب
پایانی

پایانی

قیمت: 2355 تومان

پایانی :  دوره مصرف آن از ۴۰ روزگی تا کشتار بوده و مقدار مصرف آن ۸۳۵ گرم می باشد.

» ادامه مطلب